top of page

TML CROSSFIT – ALLMÄNNA VILLKOR

2019-08-01 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på ”TML CrossFit” (Gym) (Mases Consulting AB 559205-5551) – (”Bolaget”) och mellan den person (”Medlem”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider med start

28/10-2019 då vi öppnar.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För medlem som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år.

Distansavtalslagen

TML CrossFit följer distansavtalslagen vid köp/*registrering utan medlemskap via vår hemsida. Under förutsättning att träningen inte påbörjats/aktiverats har medlem rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp. Inom 14 dagar från köp/*registreringstillfället (”ångerfristen”) har medlem som är privatperson rätt att skriftligen meddela TML CrossFit att han/hon ångrat sitt köp/*registrering 

Detta gäller enbart medlemskap, ej kurser/bootcamps/aktiviteter.

*gäller öppningserbjudandet samt erbjudanden

Behöver man utav någon anledning avsluta sitt erbjudande i förtid blir man erlagd avgift för de månader man tränat gratis plus 3 mån uppsägningstid.

Hälsotillstånd

Varje medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att han/hon utan risk kan delta i aktiviteterna på TML CrossFit.

BOXregler och träningsföreskrifter

Identifikation ska kunna uppvisas för TML CrossFit’s personal varje gång medlemmen besöker lokalen. Medlem får aldrig ta med- eller släppa in ej behöriga personer i lokalen. TML CrossFit kan komma att installera övervakningskameror i lokalen för medlemmars- och personals säkerhet.

Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande BOXregler. Medlemmar ska följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen, av TML CrossFit’s personal.

Avtalstid och uppsägning

TML CrossFit erbjuder medlemskap med olika träningsmöjligheter, bindningstider och uppsägningstider. Omfattningen av TML CrossFit’s olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av TML CrossFit’s vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista. Dessa presenteras på TML CrossFit’s hemsida.

Årsmedlemskap avslutas efter att bindningstid löpt ut. Därefter måste nytt medlemskap tecknas efter gällande prislista. 

Uppsägning utav medlemskap utan bindningstid måste ske senast den 10:e varje månad annars debiteras nästkommande månad.

Avbokning av pass
Avbokning av träningstillfälle ska ske senast 2 timmar innan start.

Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar medlem för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och medlemmen utnyttjar sina PT-träningar genom att boka PT-träningen med en coach/tränare.

Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.

Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. 

Betalning

Betalning av månadsavgifter sker via Konto/kreditkort och är löpande i förskott, förfallodagen är alltid samma dag som köpet registrerades på. Dvs gjordes köpet den 24:de så kommer månadsavgiften alltid dras den 24:de resterande gånger.
Undantaget om den dagen innefallet på en helgdag då betalning kommer belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om medel saknas på medlemmens konto dagen för överföring/debitering, skickar bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på bolagets konto. Om bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan har bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlem kan skriftligt ansöka om tidigare upphörande- alternativt frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter såsom sjukdom, skada, flytt till annan ort, längre resor eller liknande. Uppvisande av läkarintyg krävs vid skada.

Ändring av kundens personuppgifter

Medlemmen ska omgående underrätta TML CrossFit om ändring av personfakta såsom namn, adress, telefonnummer eller email adress.
TML CrossFit ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når medlem på den av medlemmen aktuella angivna adressen.

Ansvar

TML CrossFit ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter.
All träning och vistelse i TML CrossFit’s lokaler sker på medlemmens egen risk. Medlemmen ansvarar själv för att klara av att träna utan risk för sitt egna hälsotillstånd. 

TML CrossFit ansvarar inte för personskador som förorsakats medlem på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

TML CrossFit ansvarar inte för stopp eller begränsningar i verksamheten som orsakas av faktorer utom bolagets kontroll, force majeure, såsom brand- eller vattenskador, lagändringar, strejk/lockout och liknande.

Praktiska ändringar

TML CrossFit förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via TML CrossFit’s hemsida.

Kundregister i databas och integritetspolicy

Alla medlemmar registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner medlemmen den registreringen. TML CrossFit behandlar uppgifter om medlem för att kunna tillhandahålla och administrera medlemssystem som medlemmen har samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

I maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Förordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen). GDPR infördes samtidigt i EU den 25 maj 2018

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig. För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig hanterar vi dina personuppgifter. Läs nedan vilka uppgifter vi sparar om dig och hur länge. Klicka i rutan och bekräfta att du har tagit del av denna information.

Vilken data sparas?

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:
Namn
Adress
Personnummer
Medlemskap

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:
Bankkontouppgifter
Personnummer
Faktura-uppgifter, namn och adress
E-post

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:
E-post
Telefonnummer

För vår och er egen statistik hanteras följande:
Pass- och aktivitetshistorik
Incheckningshistorik
Kön
Köphistorik
Medlemskapshistorik

I bokföringssyfte hanterar vi följande:
Köphistorik
Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.
Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag?
Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.

Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på kontakt@tmlcrossfit.se Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Medgivande 

Genom att jag, som undertecknande medlem, godkänner villkoren medger jag art uttag  får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren TML CrossFit för överföring till denne. 

Annan Betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för medlem avbryter betalningarna är medlem solidariskt betalningsansvarig.

Barn & Husdjur

Alla medlemmar kan, på eget ansvar, lämna sina barn & husdjur i det obevakade TML CF Lounge. TML CrossFit ansvarar inte för barns eller husdjurens säkerhet.

Genom att jag, som undertecknande medlem, godkänner villkoren godkänner jag att TML CrossFit inte har något ansvar för säkerheten av mina barn/husdjur som jag tar med mig till lokalen.

TML CrossFit tillåter barnvagnar men har bara plats för ett fåtal i lokalen och medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som eventuellt medtages. Barnvagnar får inte hindra utrymning eller stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör om medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

Doping

TML CrossFit förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Användande- eller försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från TML CrossFit och ingen återbetalning av medlemsavgift sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

bottom of page